Header image

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon/Fax: sekretariat 459 595 112

 

line decor
   Strona główna  
line decor
 

 
  
 
            Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

 
 

Szpital ponownie uzyskał  Certyfikat Akredytacyjny!


Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia udzielił akredytacji Powiatowemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. NZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Wieruszowie w zakresie działalności Oddziałów Szpitalnych. 

W dniach 21-23 marca 2018 r. w Szpitalu odbyła się wizyta akredytacyjna, podczas której audytorzy poddali bardzo dokładnej kontroli wszystkie dziedziny działalności  Szpitala - przede wszystkim proces leczenia, diagnostyki, epidemiologii, farmakoterapii, a także te związane z żywieniem oraz organizacją i zarządzaniem.  Ponadto dokonali przeglądu dokumentacji medycznej na pół roku wstecz. Podczas przeglądu akredytacyjnego oceniane są m.in. ciągłość opieki, prawa pacjenta, opieka nad pacjentami, kontrola zakażeń, diagnostyka, bezpieczeństwo pacjenta oraz zarządzanie placówką.

Według danych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia certyfikat akredytacyjny aktualnie mają 204 szpitale, w tym 10 w województwie łódzkim (dane z sierpnia 2018 r.)Szpitalowi udało się uzyskać Certyfikat Akredytacyjny!

Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia udzielił akredytacji Powiatowemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. NZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Wieruszowie w zakresie działalności Oddziały Szpitalne.
W dniach 3-5.09.2014 r. w Szpitalu odbyła się wizyta akredytacyjna, podczas której audytorzy poddali bardzo dokładnej kontroli wszystkie dziedziny działalności  Szpitala - przede wszystkim proces leczenia, diagnostyki, epidemiologii, farmakoterapii, a także te związane z żywieniem oraz organizacją i zarządzaniem.  Ponadto dokonali przeglądu dokumentacji medycznej na pół roku wstecz. Podczas przeglądu akredytacyjnego oceniane są m.in. ciągłość opieki, prawa pacjenta, opieka nad pacjentami, kontrola zakażeń, diagnostyka, bezpieczeństwo pacjenta oraz zarządzanie placówką.
Przygotowania do akredytacji to długotrwały proces u nas oznaczało to wytężoną pracę wielu osób od stycznia do września 2014 r.- wyjaśnia Katarzyna Śmiałek Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości.
Według danych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia certyfikat akredytacyjny aktualnie ma w Polsce 180 szpitali, w tym 11 w województwie łódzkim. PCM jest pierwszym szpitalem powiatowym w województwie łódzkim, który uzyskał certyfikat akredytacyjny.
Uroczyste wręczenie certyfikatu akredytacyjnego odbędzie się 11.02.2015 r.


Uroczystość wręczenia certyfikatu akredytacyjnego

W dniu 11.02.2015 r. w Wieruszowskim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu akredytacyjnego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie.
Certyfikat z rąk Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - Jerzego Henngia odebrała Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego - Eunika Adamus oraz z-ca dyr. ds. medycznych Longin Słowikowski.
W uroczystości tej uczestniczyło wielu znakomitych gości jak reprezentująca Panią Wojewodę,- Jolanta Pustelnik Doradca Wojewody, dyrektorzy okolicznych szpitali, starosta Andrzej Szymanek, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Kowalczyk, członkowie Rady Nadzorczej PCM-u, Burmistrz Wieruszowa, wójtowie, radni powiatowi, kierownicy instytucji współpracujących ze szpitalem  oraz pracownicy szpitala.
W dniach 3-5.09.2014 r. w Szpitalu odbyła się wizyta akredytacyjna, podczas której audytorzy poddali bardzo dokładnej kontroli wszystkie dziedziny działalności  Szpitala - przede wszystkim proces leczenia, diagnostyki, epidemiologii, farmakoterapii, a także te związane z żywieniem oraz organizacją i zarządzaniem.  Ponadto dokonali przeglądu dokumentacji medycznej na pół roku wstecz. Podczas przeglądu akredytacyjnego oceniane są m.in. ciągłość opieki, prawa pacjenta, opieka nad pacjentami, kontrola zakażeń, diagnostyka, bezpieczeństwo pacjenta oraz zarządzanie placówką.
Według danych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia certyfikat akredytacyjny aktualnie ma w Polsce 187 szpitali, w tym 11 w województwie łódzkim. PCM jest pierwszym szpitalem powiatowym w województwie łódzkim, który uzyskał certyfikat akredytacyjny.

   

 

 

 

 

 


Akredytacja jednostek ochrony zdrowia została zapoczątkowana w 1917 roku przez Kolegium Chirurgów w Stanach Zjednoczonych na podstawie tzw. Standardu minimum i prowadzona była od 1951 roku przez Komisję Wspólną ds. Akredytacji Organizacji Opieki Zdrowotnej. System ten został przyjęty przez liczne kraje.

Program akredytacji szpitali funkcjonuje w Polsce od 1998 roku, opracowany i prowadzony przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie.

Akredytacja to usystematyzowany proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia prowadzony w oparciu o dostępne i opublikowane standardy. Ocena dotyczy szpitala jako całości: przeglądowi podlega całość działalności klinicznej, zarządzania i administracji.

Decyzja o poddaniu się przeglądowi akredytacyjnemu to suwerenna decyzja zarządu danego szpitala.

Ocena akredytacyjna jest oparta na porównaniu stwierdzonej w danym Szpitalu praktyki postępowania i stanu jednostki z wzorcami, jakie stanowią standardy akredytacyjne, a następnie dokonaniu oceny stopnia ich spełnienia. Oceny dokonuje Ośrodek Akredytacyjny.

Kierując się rekomendacją Rady Akredytacyjnej, której podstawą jest dokumentacja przekazana przez Ośrodek Akredytacyjny z przeprowadzonego przeglądu, Minister Zdrowia może:

  • przyznać akredytację na okres 3 lat,
  • odmówić przyznania akredytacj.
 

Potwierdzeniem udzielenia akredytacji jest certyfikat, podpisywany przez Ministra Zdrowia na okres 3 lat. Stanowi potwierdzenie pozytywnej oceny.
Standardy akredytacyjne stanowią podstawę dla przeprowadzenia oceny szpitala. Zestaw standardów akredytacyjnych został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i zawiera 221 standardów w 15 działach takich jak m.in.: ciągłość opieki, prawa pacjenta, opieka nad pacjentem, kontrola zakażeń, farmakoterapia, odżywianie, poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta, zarządzanie. Zestaw standardów jest powszechnie dostępny na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Standardy są punktowane i ważone, a w zestawie nie ma standardów obligatoryjnych, których spełnienie byłoby wstępnym warunkiem dla uzyskania akredytacji.
Przegląd akredytacyjny prowadzą wizytatorzy, którzy wywodzą się ze środowiska medycznego (lekarze, pielęgniarki, menedżerowie) i mają stały kontakt z sektorem medycznym i szpitalnym.

Akredytacja w swoich założeniach kładzie największy nacisk na poprawę bezpieczeństwa pacjenta we wszystkich obszarach działalności medycznej. Gwarancją bezpieczeństwa pacjenta jest postępowanie przez personel medyczny również w naszym szpitalu, zgodnie z przyjętymi standardami klinicznymi, które dotyczą m. in. bezpieczeństwa farmakoterapii np. poprzez wprowadzenie racjonalnej antybiotykoterapii, unikanie interakcji lekowych zwłaszcza u pacjentów z wieloma jednostkami chorobowymi, monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych, bezpieczne przygotowywanie i podawanie leków. Na poprawę bezpieczeństwa pacjentów poza standardami klinicznymi wpływ mają również przyjęte przez nasz szpital standardy techniczne gwarantujące bezpieczeństwo pacjenta podczas udzielania świadczeń m. in. Dzięki prowadzeniu regularnego nadzoru nad sprzętem medycznym, a także funkcjonowania w szpitalu systemu zabezpieczenia awaryjnego w energię elektryczną i gazy medyczne. Analizy działalności klinicznej prowadzone w naszym szpitalu i wnioski z nich wyciągane mają na celu skrócenie czasu pobytu pacjenta w oddziale w sytuacjach, gdy umożliwia to stan zdrowia pacjenta oraz zmniejszenie liczby nieplanowanych powtórnych hospitalizacji. Ponadto dzięki akredytacji możemy ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń medycznych, a także eliminować przyczyny już zaistniałych zdarzeń. Uzyskanie certyfikatu przez szpital daje pacjentowi pewność, że dany szpital spełnia standardy jakości świadczonych usług i norm bezpieczeństwa.


 
 

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.
Program Badań Przesiewowych Raka
Jelita Grubego


OGŁOSZENIA
Środki unijne


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

Strona główna
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.