Header image

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon/Fax: sekretariat 459 595 112

 

line decor
   Strona główna  
line decor
 

 
  
 
           Zakład Opiekuńczo Leczniczy
 
 

Kierownik: Małgorzata Wróbel - magister zarządzania w ochronie zdrowia, licencjat pielęgniarstwa

Pielęgniarka Oddziałowa: Honorata Kasztan- magister pielęgniarstwa

Lekarze:
Aneta Fijałkowska - specjalista chorób wewnętrznych
Longin Słowikowski - specjalista chorób wewnętrznych
Beata Ulatowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii


Telefon kontaktowy: 459 595 112

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym zatrudnione są pielęgniarki (wszystkie po kursach kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej lub anestezjologii i intensywnej terapii), rehabilitantki, technik terapii zajęciowej, dietetyk, salowe.

W zakładzie opiekuńczo-leczniczym udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne, które obejmują swoim zakresem:
-nadzór lekarski, pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji
-zapewnianie im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia  odpowiednich do stanu zdrowia
-prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób  do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych

ZOL dysponuje 32 miejscami w 1,2,3,4-osobowych pokojach (część wyposażona w TV).
W obrębie zakładu znajduje się sala dziennego pobytu, sala rehabilitacji i terapii zajęciowej, łazienka wyposażona w zintegrowany system higieny osobistej. Wszystkie toalety i pomieszczenia z natryskiem przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wszystkie łóżka wyposażone są w drabinki zabezpieczające, mają możliwość regulowania wysokości.
Osoby długotrwale unieruchomione, których stan zdrowia tego wymaga, zaopatrywane są w materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe.

Z usług Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego mogą korzystać pacjenci poza systemem ubezpieczeń zdrowotnych za pełną odpłatnością. Opłata za dobę wg cennika PCM. W Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym przygotowano 3 miejsca dla pacjentów prywatnych (sale 1 i 2 osobowe).


Tryb kierowania

Świadczeniobiorca składa komplet dokumentów, które obejmują: (pobieranie dokumentów >>>> )

- wniosek o wydanie skierowania,
- skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego,
- wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
- karta oceny świadczeniobiorcy,
- dokument o wysokości dochodu.

Wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, nie są wymagane, w przypadku gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym.

Decyzję o przyjęciu wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji decyzja zostaje zatwierdzona przez dyrektora szpitala. W przypadku braku miejsc pacjent zostaje umieszczony na liście oczekujących.

DO ZOL NIE PRZYJMUJE SIę OSóB, KTóRE W OCENIE OPARTEJ NA SKALI BARTHEL OTRZYMAŁY 40 PKT LUB WIęCEJ, LUB JEŚLI GŁóWNYM WSKAZANIEM DO OPIEKI JEST ZAAWANSOWANA CHOROBA NOWOTWOROWA, CHOROBA PSYCHICZNA LUB UZALEŻNIENIE.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście:
          od poniedziałku do piątku
          Tel.: 459 595 112;  tel. kom.: 603 479 902
          od godz. 8:00 - 14:00


Odpłatność za pobyt

Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej "opłatą", jest ustalana przez kierownika zakładu opiekuńczego.

1. Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.

2. Opłatę ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy, w szczególności:
1) decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
2) decyzji o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład opiekuńczy.

3. W przypadku czasowej nieobecności świadczeniobiorcy w zakładzie w trakcie jego pobytu w tym zakładzie, obliczając opłatę uwzględnia się liczbę dni pobytu świadczeniobiorcy poza zakładem opiekuńczym, przy czym opłatę oblicza się w ten sposób, że za dni pobytu poza zakładem opiekuńczym opłata wynosi 70% opłaty pobieranej za dni obecności w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

 

   

 


 


Sprzęt od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w 2016 r. i 2017 r. otrzymał nowoczesny sprzęt dla pacjentów ofiarowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W 2016 r. otrzymaliśmy:
- 20 łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi,
- 2 materace przeciwodleżynowe,
- aparat EKG,
- wózek inwalidzki,
- 4 pompy infuzyjne,
- fotel kąpielowy,
- aparat do mierzenia ciśnienia.

W 2017 r. otrzymaliśmy:
- 4 wózki inwalidzkie,
- 2 materace przeciwodleżynowe,
- fotel kąpielowy,
- 2 ssaki elektryczne.

Nowoczesny sprzęt, który otrzymał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to wielkie wsparcie. Sprzęt ten podnosi komfort pobytu pacjentów, ułatwia leczenie i powrót do zdrowia naszych podopiecznych.

 

 

Dokumenty do pobrania:
                  - wniosek o wydanie skierowania,
               - skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego,
               - wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
               - karta oceny świadczeniobiorcy.


 
 

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.
Program Badań Przesiewowych Raka
Jelita Grubego


OGŁOSZENIA
Środki unijne


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

Strona główna
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.