Header image  

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon: sekretariat 62 784 55 02, Fax: 62 784 55 03


 
line decor
   Strona główna        
 
line decor
 

 
 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
           Zakład Opiekuńczo Leczniczy
 
 

Kierownik: Małgorzata Wróbel - magister zarządzania w ochronie zdrowia, licencjat pielęgniarstwa

Pielęgniarka Oddziałowa: Monika Czopek - licencjat pielęgniarstwa

Lekarze:
 
  Aneta Fijałkowska - specjalista chorób wewnętrznych
Longin Słowikowski - specjalista chorób wewnętrznych
Beata Ulatowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii


Telefon kontaktowy: 62 78 45 535


W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym zatrudnione są pielęgniarki (wszystkie po kursach kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej lub anestezjologii i intensywnej terapii), rehabilitantki, technik terapii zajęciowej, dietetyk, salowe.

W zakładzie opiekuńczo-leczniczym udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne, które obejmują swoim zakresem:
 
-nadzór lekarski, pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji
-zapewnianie im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia  odpowiednich do stanu zdrowia
-prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób  do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych

ZOL dysponuje 32 miejscami w 1,2,3,4-osobowych pokojach (część wyposażona w TV).
W obrębie zakładu znajduje się sala dziennego pobytu, sala rehabilitacji i terapii zajęciowej, łazienka wyposażona w zintegrowany system higieny osobistej. Wszystkie toalety i pomieszczenia z natryskiem przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wszystkie łóżka wyposażone są w drabinki zabezpieczające, mają możliwość regulowania wysokości.
Osoby długotrwale unieruchomione, których stan zdrowia tego wymaga, zaopatrywane są w materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe.

Z usług Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego mogą korzystać pacjenci poza systemem ubezpieczeń zdrowotnych za pełną odpłatnością. Opłata za dobę wg cennika PCM. W Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym przygotowano 3 miejsca dla pacjentów prywatnych (sale 1 i 2 osobowe).


Tryb kierowania

Świadczeniobiorca składa komplet dokumentów, które obejmują: (pobieranie dokumentów >>>> )

- wniosek o wydanie skierowania,
- skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego,
- wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
- karta oceny świadczeniobiorcy,
- dokument o wysokości dochodu.

Wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, nie są wymagane, w przypadku gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym.

Decyzję o przyjęciu wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji decyzja zostaje zatwierdzona przez dyrektora szpitala. W przypadku braku miejsc pacjent zostaje umieszczony na liście oczekujących.

DO ZOL NIE PRZYJMUJE SIĘ OSÓB, KTÓRE W OCENIE OPARTEJ NA SKALI BARTHEL OTRZYMAŁY 40 PKT LUB WIĘCEJ, LUB JEŚLI GŁÓWNYM WSKAZANIEM DO OPIEKI JEST ZAAWANSOWANA CHOROBA NOWOTWOROWA, CHOROBA PSYCHICZNA LUB UZALEŻNIENIE.


Odpłatność za pobyt

Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej "opłatą", jest ustalana przez kierownika zakładu opiekuńczego.

1. Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.

2. Opłatę ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy, w szczególności:
1) decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
2) decyzji o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład opiekuńczy.

3. W przypadku czasowej nieobecności świadczeniobiorcy w zakładzie w trakcie jego pobytu w tym zakładzie, obliczając opłatę uwzględnia się liczbę dni pobytu świadczeniobiorcy poza zakładem opiekuńczym, przy czym opłatę oblicza się w ten sposób, że za dni pobytu poza zakładem opiekuńczym opłata wynosi 70% opłaty pobieranej za dni obecności w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.


 

  

 

   

 

 


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie otrzymał w darze od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach rozdziału środków zebranych podczas 24. Finału WOŚP sprzęt medyczny - aparat EKG. Otrzymany sprzęt zmniejszy czas oczekiwania na wykonanie badania, szczególnie w sytuacjach nagłych, a co za tym idzie pozwoli na szybszą reakcję personelu medycznego.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:
             
     - wniosek o wydanie skierowania,
               - skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego,
               - wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
               - karta oceny świadczeniobiorcy.

 

          Zgłoszenia należy dokonać osobiście:
          od poniedziałku do piątku
          Tel.: 62 78 45 535;  tel. kom.: 603 479 902
          od godz. 8:00 - 14:00

  

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.
Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

 

OGŁOSZENIA
Środki unijne

 


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

 
 
      Strona główna      
   
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.